PREVÁDZKOVATEĽ, VŠEOBECNÉ ZÁSADY POUŽÍVANIA SERVERU:

TANGANJIKA-CICHLID.EU je prístupný všetkým užívateľom BEZPLATNE. V prípade, že niektoré služby alebo súčasti budú spoplatnené, užívateľ bude o tom, čo najvýraznejšie informovaný.

Je zakázané spracovávať, upravovať a zasahovať do obsahu serveru TANGANJIKA-CICHLID.EU, upravovať ho prostredníctvom rôznych skriptov. Stránky TANGANJIKA-CICHLID.EU môžu byť zobrazované a vytláčané iba pre osobnú nekomerčnú potrebu a užívateľ súhlasí s tým, že obsah stránok NEBUDE ďalej šíriť, reprodukovať, rozosielať, inak distribuovať, predávať, publikovať, vysielať či inak poskytovať ďalším osobám bez predchádzajúceho písomného povolenia od prevádzkovateľa projektu. Kopírovať ľubovoľná časť sa jednoducho nesmie.

Stránky TANGANJIKA-CICHLID.EU a ani žiadnu časť serveru TANGANJIKA-CICHLID.EU NESMIE tretia strana využívať bez predchádzajúcej písomnej dohody pre svoju zárobkovú alebo nezárobkovú činnosť. Užívateľ nesmie ponúkať svojim klientom stránky TANGANJIKA-CICHLID.EU ako svoje vlastné. Požadovanie akýchkoľvek poplatkov (vrátane manipulačných a réžijných poplatkov) zo strany tretích osôb za využívanie služieb a produktov poskytovaných v rámci projektu TANGANJIKA-CICHLID.EU je bez predchádzajúceho písomného súhlasu protizákonné a tretia osoba sa tým vystavuje súdnemu sporu a trestnému stíhaniu.

Užívateľ nesmie zneužívať stránky na svoju zárobkovú činnosť, užívateľ nesmie stránky zneužívať ani na predávanie svojich služieb, na zverejňovanie vlastnej reklamy, hľadanie práce a ani na ponúkanie práce iným ľuďom.

Užívateľ NEMÁ nárok na náhradu škody spôsobenej nefunkčnosťou alebo zlou dostupnosťou služby, poruchou, stratou (vymazaním) údajov alebo obsahu webovej stránky (textov, fotografií, súborov a pod…), prípadným únikom informácií o užívateľovi účtu, alebo z iného dôvodu, ako následku používania služby. Prevádzkovateľ TANGANJIKA-CICHLID.EU sa bude snažiť o spoľahlivosť a bezpečnosť služby.

ZÁRUKY, ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU:

Každý užívateľ vstupuje na portál TANGANJIKA-CICHLID.EU a používa ho na vlastné riziko. TANGANJIKA-CICHLID.EU neodpovedá za akékoľvek škody, či už priamo alebo nepriamo, vzniknuté v súvislosti s používaním serveru TANGANJIKA-CICHLID.EU, ani za škody vzniknuté z dôvodu čiastočnej či úplnej nefunkčnosti serveru TANGANJIKA-CICHLID.EU.

TANGANJIKA-CICHLID.EU nezodpovedá a ani neručí za pravdivosť, obsah a formu reklamy, uverejnenej na serveroch TANGANJIKA-CICHLID.EU a neručí ani za záväzky osôb, ktorých ponuky sú (alebo v budúcnosti budú) vo forme reklamy zverejnené na serveri TANGANJIKA-CICHLID.EU.